Privacy Statement Flextep

Persoonsgegevens

Flextep hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Flextep heeft daarom deze privacy statement opgesteld. Flextep behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Flextep u inzicht hoe Flextep in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Flextep Groep B.V. (Flextep Personeelsdiensten B.V., Flextep Professionals B.V. en Flextep Staf B.V.) verwerkt worden voor de doeleinden welke hieronder benoemd worden. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In deze Privacy Statement is te lezen hoe Flextep de persoonsgegevens verwerkt, beveiligd en hoe de privacy wordt geborgd.

Voor welk doeleinde verwerkt Flextep persoonsgegevens

Flextep verzamelt, verwerkt en bewaard persoonsgegevens met het doel zo goed mogelijk haar dienstverlening te kunnen verlenen op het gebied van uitzenden, detacheren en werving & selectie. Flextep gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

  • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;
  • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem;
  • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht;
  •  Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
  •  Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
  • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
  • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
  • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Wie is Flextep

Flextep is gevestigd aan de J.L van Rijweg 62 te Zoetermeer en is met haar werkmaatschappijen (Flextep Groep B.V., Flextep Professionals B.V, Flextep Personeelsdiensten B.V. en Flextep Staf B.V.) verantwoordelijk voor de gegevensverwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De rechtsgrond welke Flextep hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens

Flextep verwerkt persoonsgegevens wanneer het wettelijk verplicht is of indien uitdrukkelijk toestemming is verleend door u. De verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden teruggetrokken en heeft geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en op welke manier

Op het moment dat u werkzoekende bent en Flextep helpt u in de bemiddeling naar werk, zullen de standaard persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, opleidingen, cursussen en opgedane werkervaring worden bewaard in de Flextep database. Deze persoonsgegevens kunnen in overleg met u verstrekt worden aan klanten in verband met de arbeidsbemiddeling.

Bij positieve arbeidsbemiddeling van u als gedetacheerde, werknemer of zelfstandig ondernemer, waarbij het resulteert dat u een arbeidsovereenkomst/overeenkomst van opdracht bij Flextep krijgt, kan Flextep persoonsgegevens doorgeven aan haar onderaannemers (bijvoorbeeld pensioenfondsen, arbodiensten, accountants e.d.), die namens Flextep diensten verlenen. En in alle overige gevallen waarin Flextep verplicht wordt, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals eerder aangegeven in deze privacy statement.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Flextep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Flextep doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Flextep met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt

Op het moment dat u gegevens invult of achterlaat op onze website, via mail, u zich inschrijft of op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening. Op dat moment erkent u dat u deze Privacy Statement gelezen en begrepen hebt en verleent u toestemming om uw gegevens te verwerken conform de beschrijving in deze Privacy Statement. Indien u niet akkoord gaat met het verstrekken van uw persoonsgegevens of deze Privacy Statement, kunnen wij onze dienstverlening niet op u afstemmen.

Het recht op inzage, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Flextep, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via administratie@flextep.nl of Postbus 522, 2700AM Zoetermeer. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0800-4005050.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Flextep van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.
Flextep Staf B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close